Všeobecné podmínky služeb

Všeobecné podmínky služeb CA Mediteran service s.r.o.

Tyto všeobecné podmínky vymezují obsah práv a povinností účastníka pobytu na straně jedné a CA Mediteran service s.r.o. na straně druhé. Vzájemný vztah, práva a povinnosti zúčastněných stran se dále řídí příslušnými právními předpisy.

Podmínky pobytu

 • Účastníky pobytu se mohou stát osoby starší 18 let. Osoby mladší 18 let, které cestují samy, se musí prokázat písemným souhlasem jejich zákonného zástupce. Osoby mladší 15 let mohou být účastníky pouze v doprovodu jejich zákonného zástupce nebo jiného, písemně jimi pověřeného dospělého zástupce.
 • Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje. Veškeré případné náklady, vzniklé nedodržením těchto předpisů, nese cestující.
 • Podmínkou pobytu je sjednaná nebo doložená pojistná smlouva o cestovním pojištění.
 • Dodržování bezpečnosti při rybolovu.
 • CA  Mediteran service s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva na fotografie a audio-vizuální díla pořízená v průběhu cest.

Práva a povinnosti smluvních stran

 • CA Mediteran service s.r.o. je oprávněna učinit v pobytu bez souhlasu zákazníka nepodstatné změny a odchylky oproti dohodnutým službám, které v důsledku nemají žádný podstatný vliv na průběh pobytu a kvalitu poskytovaných služeb. CA Mediteran service s.r.o. je rovněž tak oprávněna v prokazatelně nutných případech provést podstatné změny v programu, při mimořádných událostech či z důvodu vyšší moci, které CA Mediteran service s.r.o. nemohla ovlivnit.
 • Dojde-li ze strany CA Mediteran service s.r.o. ke změně termínu – oproti původně stanovenému, má zákazník právo od smlouvy odstoupit a na vyplacení všech doposud složených záloh nebo na převod této částky na úhradu pobytu v jiném vybraném termínu, a to bez jakýchkoliv poplatků. O takovýchto změnách je zákazník informován neprodleně. Povinností zákazníka je se k těmto změnám vyjádřit nejpozději do 3 dnů po obdržení této informace.

Cena

 • Ceny jsou uvedeny na webu v sekci rezervace.
 • Dojde-li ve výjimečných případech mezi přihlášením a jeho konáním ke změnám, které budou mít za následek zvýšení ceny, např. změny cen ubytování, poplatků, nebo pronájem lodi., budeme vás bezodkladně informovat a máte právo vyjádřit svůj nesouhlas a od smlouvy odstoupit a bude vám vrácena uhrazená záloha.
 • CA Mediteran service s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínu vzniklou na základě neočekávaných komplikací, nenese žádnou odpovědnost za tyto změny, avšak klienta upozorní předem a nabídne úpravu termínu a programu. Od klienta se nebudou vyžadovat další platby a v případě nesouhlasu klienta, vrátí celou uhrazenou zálohu.
 • Je-li cena uvedena v cizí měně (EUR), účtuje se cena v Kč dle aktuálního kurzu Raiffeisenbank a.s. valuty prodej ke dni zpracování návrhu závazné přihlášky.

Rezervace, platební a storno podmínky

Zákazník si vybere apartmán dle počtu osob a požadovaný termín v kalendáři, vždy sobota – sobota. Vyplní všechny požadované údaje pro vytvoření rezervace a potvrzením odeslat s vyplněním kódu, následně přijde potvrzení rezervace elektronicky zpět na uvedený email
od klienta s platebními podmínky. Po dobu platnosti rezervace (5 dní) má zákazník zarezervován požadovaný termín, lokalitu a loď. Při objednání je zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši 990 Kč/osoba na bankovní účet CA Mediteran service s.r.o. Po připsání platby je  jeho místo závazně rezervováno. V případě neuhrazení rezervační zálohy v termínu splatnosti bude rezervace stornována!!!

Doplatek ceny uhradí zákazník na místě česky mluvícímu zástupci CA Mediteran service s.r.o. v eurech nebo v českých korunách dle aktuálního kurzu Raiffeisenbank a.s..

Dáváme vám jistotu a zákazník může svoji přihlášku stornovat bez poplatků a bez udání důvodů nejpozději 30 dnů před termínem příjezdu. Částka bude vrácena v hotovosti a plné výši.

Dojde-li ke zrušení přihlášky v době kratší, vyhrazuje si CA Mediteran service s.r.o. právo na storno poplatek k úhradě svých výdajů a ztrát ve výši zaplacené zálohy 990 Kč/osoba.

Stornovací poplatky nebudou účtovány v těchto případech:

 • Z důvodu změny termínu, nebo programu ze strany CA Mediteran service s.r.o.
 • Z důvodu vážného onemocnění účastníka (doloženo potvrzením lékaře) nebo úmrtí přímého člena rodiny.
 • V případě, že si účastník najde náhradníka, a to nejpozději do 30 dnů před odjezdem.

Pojištění

Na přání klienta zprostředkujeme cestovní pojištění u ČPP.

Reklamace

Veškeré závady je nutno oznámit česky mluvícímu zástupci přímo na místě ihned po jejich zjištění, tak aby mohlo dojít k jejich neprodlenému odstranění. Dojde-li zákazník k přesvědčení, že se reklamované nedostatky nepodařilo na místě odstranit, má právo podat reklamaci písemnou formou. Právo na reklamaci zaniká 2 měsíce po skončení pobytu. CA Mediteran service s.r.o., se k obdržené reklamaci vyjádří nejpozději do 1 měsíce od jejího obdržení.

Závěrečné ustanovení

Řádným vyplněním a odesláním závazné přihlášky (rezervace) zákazník potvrzuje, že všeobecné podmínky účasti na zájezdech CA Mediteran service s.r.o. bere na vědomí a že s nimi souhlasí.